sebuah benda dikatakan bergerak jika… a. kedudukan benda tersebut berubah terhadap benda lain b. jaraknya terhadap benda lain tidak berubah c. jarak benda itu jauh d. lintasan benda tersebut lurus 2. suatu benda dikatakan berpindah jika… a. posisi benda itu tetap b. posisi benda itu berubah c. posisi benda tidak berubah d. benda tidak bergerak 3. satuan kecepatan dalam satuan SI adalah… a. km/jam b. km/s c. m/s d. cm/s 4. bila jarak antara titik titik yang berdekatan pada pita pewaktu ketika semakin jauh, maka… a. kecepatan konstan b. kecepatan makin kecil c. kecepatan makin besar d. kecepatan tetap 5. perhatikan pernyataan berikut. 1. gerak balok dibidang miring 2. mobil yang melaju dengan kecepatan tetap 3. gerakan benda yang dilempar vertikel ke atas 4. gerak mobil mainan pada tempat yang datar yang termasuk gerak lurus berubah beraturan dari pernyataan di atas adalah… a. 1 & 2 b. 1 & 3 c. 1 & 4 d. 2 & 4 6. gerak dipercepat beraturan terjadi pada… a. kereta api yang meluncur pada rel b. kapal laut yang meluncur di laut c. kendaraan menyusul kendaraan lain d. buah kelapa yang jatuh dari pohon 7. suatu bola yang digelindingkan dari puncak jalan tanjakan akan bergerak… a. diperlambat b. dipercepat c. beraturan d. tak tentu 8. perpindahan sebuah benda ditunjukkan oleh grafik. pernyataan yang benar dari grafik tersebut adalah… a. kelajuan benda 1 m/s b. benda berpindah sejauh 1 m tiap 2 sekon c. benda bergerak dalam waktu 4 sekon d. percepatan benda 1 m/s217

 1. a. kedudukan benda tersebut berubah terhadap benda lain
 2. b. posisi benda itu berubah
 3. c. m/s
 4. c. kecepatan makin besar
 5. b. 1 & 3
 6. d. buah kelapa yang jatuh dari pohon
 7. b. dipercepat
 8. a. kelajuan benda 1 m/s

Pembahasan

Nomor 1

 • Sebuah benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda tersebut berubah terhadap benda lain. Benda lain tersebut menjadi titik acuan terhadap benda yang bergerak.
 • Benda dikatakan diam apabila kedudukannya terhadap benda lain tidak berubah.

Nomor 2

 • Suatu benda dikatakan berpindah jika posisi benda itu berubah.
 • Suatu benda dikatakan diam apabila posisi benda itu tetap.

Nomor 3

Satuan kecepatan dalam satuan SI adalah m/s. Jika satuan kecepatan masih dalam km/jam maka harus dikonversikan terlebih dahulu. Contohnya adalah sebagai berikut.

Nomor 4

Bila jarak antara titik-titik yang berdekatan pada pita pewaktu ketika semakin jauh, maka kecepatan makin besar. Benda mengalami GLBB (gerak lurus berubah beraturan) dan memiliki percepatan.

Nomor 5

Perhatikan pernyataan berikut:

 1. gerak balok di bidang miring,
 2. mobil yang melaju dengan kecepatan tetap,
 3. gerakan benda yang dilempar vertikal ke atas,
 4. gerak mobil mainan pada tempat yang datar

yang termasuk gerak lurus berubah beraturan dari pernyataan di atas adalah pernyataan 1 dan 3.

Pernyataan 2 dan 4 termasuk contoh gerak lurus beraturan karena benda bergerak dengan kecepatan tetap (percepatan nol).

Nomor 6

 • Gerak dipercepat beraturan terjadi pada buah kelapa yang jatuh dari pohon.
 • Gerak diperlambat beraturan contohnya pada peristiwa pengereman.

Nomor 7

 • Suatu bola yang digelindingkan dari puncak jalan tanjakan akan bergerak dipercepat.
 • Jika bola tersebut diberi kecepatan awal dari dasar tanjakan dan menggelinding naik ke atas, maka gerak bola tersebut akan mengalami perlambatan hingga mencapai puncak tanjakan.

Nomor 8

Perpindahan sebuah benda ditunjukkan oleh grafik s-t (jarak terhadap waktu). Pernyataan yang benar dari grafik tersebut adalah kelajuan benda 1 m/s

Perhitungan:

 • Kelajuan sebesar 1 m/s.
 • Benda bergerak dalam waktu 8 sekon dengan menempuh jarak 8 m.
 • Benda mengalami gerak lurus beraturan (GLB) dengan kecepatan tetap 1 m/s.